Asistent medical principal, inspector de specialitate II, muzeograf II (5 posturi) – Primăria Municipiului Feteşti, Județul IalomițaAsistent medical principal, inspector de specialitate II, muzeograf II (5 posturi)

Primăria Municipiului Feteşti, Județul Ialomița

26 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Feteşti, Județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• două funcții vacante de execuție de asistent medical principal, respectiv, asistent medical, în cadrul Cabinetului de asistență Medicală – perioadă nedeterminată;
• o funcție de inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Protecție Civilă – P.S.I.;
• o funcție de muzeograf gradul II în cadrul Direcției Educație, Cultură și Sport – Casa de Cultură. Muzeu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru funcția de asistent medical principal
vechimea necesară în vederea exercitării funcției – minimum 5 ani;
diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitate de asistent medical;
diplomă pentru obținerea gradului de principal;
certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizație profesionala pe anul în curs.

• pentru funcția de asistent medical:
vechimea necesară în vederea exercitării funcției – minimum 6 luni;
diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitatea de asistent medical;
certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizație profesionala pe anul în curs.

• pentru funcția de inspector de specialitate II:
vechimea necesară în vederea exercitării funcției: -;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minimum conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore.

• pentru funcția de muzeograf, gradul II;
vechimea necesara în vederea exercitării funcției minimum 2 ani;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor umaniste – Facultatea de Istoric.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • 20 decembrie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, Județul Ialomița, din str. Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et. II – III, telefon 0243/364.410, interior 109, e-mail: contact@primariafetesti.ro.

Apply for this Job