Asistent medical PL și instructor de educaţie – Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” UrlațiAsistent medical PL și instructor de educaţie

Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” Urlați

3 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” Urlați, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, de:

 1. asistent medical, studii postliceale;
 2. instructor de educaţie, studii medii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical, studii postliceale:
  • diplomă de absolvire a şcolii postliceale;
  • atestat de liberă practică;
  • vechime în muncă minimum 2 ani;
  • experienţa în lucrul cu beneficiarii ce au grad de handicap grav şi accentuat;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • instructor de educaţie:
  • vechime în muncă minimum 2 ani;
  • studii – liceul absolvit cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă în lucrul cu beneficiarii ce au grad de handicap grav şi accentuat;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 octombrie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Asistent medical, studii postliceale:
  • 18 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 22 octombrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.
 • Instructor de educaţie, studii medii (2 posturi):
  • 18 octombrie 2018, ora 13.00 – proba scrisă;
  • 22 octombrie 2018, ora 13.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Centrului Pilot de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” din Urlați, str. Orzoaia de sus nr. 8, judeţul Prahova, telefon 0244/271.965.

Apply for this Job