Asistent medical – medicină generală – Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” din OradeaAsistent medical – medicină generală

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” din Oradea

9 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” din Oradea anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată determinată a următorului post temporar vacant de natură contractuală de asistent medical – medicină generală la Cabinetul Medical Şcolar al C.S.E.I. „Orizont”, structura C.S.E.I. nr. 1, Tileagd.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 sau
 • diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate;
 • lucrează cu elevi cu CES;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în conformitate cu nevoile instituţiei;
 • abilităţi de relaţionare-comunicare;
 • abilităţi pentru munca în echipă;
 • disponibilitate la un program flexibil;
 • vechime 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 octombrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 26 octombrie 2018, ora 09.00 – proba practică;
 • 26 octombrie 2018, ora 09.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se pot obţine la sediul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” din Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3, telefon 0259/411.865.

Apply for this Job