Asistent medical, inspector specialitate, medic (10 posturi) – Primăria Municipiului TimișoaraAsistent medical, inspector specialitate, medic (10 posturi)

Primăria Municipiului Timișoara

11 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Timișoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 4 asistent medical la Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară.
• 1 inspector de specialitate debutant la Biroul Logistică.
• 2 inspector de specialitate II la Compartimentul de Relaţionare cu Minorităţile Etnice.
• 1 medic primar dentist la Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară.
• 1 medic la Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară.
• 1 inspector de specialitate debutant la Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare. Dezinsecţie şi Activităţi Administrative.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 4 asistent medical la Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară. Condiţii:
studii medii absolvite cu diploma specialitatea asistenţă medicală;
vechime: fără vechime;
cunoştinţe de operare calculator Word, Excel – nivel mediu.

• 1 inspector de specialitate debutant la Biroul Logistică. Condiţii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă, ştiinţe economice;
vechime: fără vechime.

• 2 inspector de specialitate II la Compartimentul de Relaţionare cu Minorităţile Etnice. Condiţii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe nivel mediu de limba engleză/germană/maghiară/italiană/sârbă;
vechime: minimum un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
cunoştinţe de operare calculator Word, Excel – nivel mediu.

• 1 medic primar dentist la Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară. Condiţii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă – specializarea medicină dentară;
cunoştinţe de operare calculator Word, Excel – nivel mediu.

• 1 medic la Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară. Condiţii:
studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă specializarea medicină;
cunoştinţe dc operare calculator Word, Excel – nivel mediu.

• 1 inspector de specialitate debutant la Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare. Dezinsecţie şi Activităţi Administrative. Condiţii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă ştiinţe economice;
vechime: fără vechime;
cunoştinţe de operare calculator Word, Excel – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iulie 2017, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 august 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din b-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8, telefon 0256/408.372.

Apply for this Job