Asistent medical, informatician, kinetoterapeut, infirmieră, muncitor calificat (8 posturi) – Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian", HuşiAsistent medical, informatician, kinetoterapeut, infirmieră, muncitor calificat (8 posturi)

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian”, Huşi

23 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian”, Huşi, judeţul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. Asistent medical PL-1 post normă întreagă perioadă nedeterminată în secția chirurgie generală- compartiment ortopedie și traumatologie
 2. Asistent medical principal S -1 post normă întreagă perioadă nedeterminată în secția medicină internă cronici
 3. Informatician debutant-1 post normă întreagă perioadă nedeterminată în biroul de management al calitații
 4. Kinetoterapeut-1 post normă întreagă perioadă nedeterminată în cabinetul de RMFB din ambulatoriul integrat
 5. Infirmieră-1 post normă întreagă perioadă nedeterminată in secția neurologie
 6. Muncitor calificat tr. IV bucătar-1 post normă întreagă perioadă nedeterminată în blocul alimentar
 7. Muncitor calificat tr.II instalator-1 post normă întreagă perioadă nedeterminată sector administrativ
 8. Muncitor calificat tr.III electrician-1 post normă întreagă perioadă nedeterminată sector administrativ

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru asistent medical PL
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ;
minim 6 luni vechime in meserie
să deţină certificat de liberă practică OAMGMAMR vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
cunostinţe de lucru pe calculator

Pentru asistent medical licențiat S
diplomă de licență în specialitate
examen pentru obţinerea gradului de principal
minim 5 ani vechime ca asistent medical
să deţină certificat de liberă practică OAMGMAMR vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
cunostinţe de lucru pe calculator

Pentru informatician debutant
diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate

Pentru kinetoterapeut debutant
diplomă de licenţă în specialitate

Pentru infirmiera
scoala generala;
curs de infirmier organizat de OAMMR sau de furnizori autorizati de MMFPS
minim 6 luni vechime in meserie

Pentru muncitor calificat tr IV –bucătar
şcoală generală;
diplomă /certificat de calificare in meseria de bucătar

Pentru muncitor calificat tr II –instalator
şcoală generală;
diplomă /certificat de calificare in meseria de instalator
minim 6 ani vechime in meserie

Pentru muncitor calificat tr III –electrician
şcoală generală;
diplomă /certificat calificare in meseria de electrician
minim 3 ani vechime in meserie

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă și/sau practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului din Huşi, Str. 1 Decembrie nr. 40, judeţul Vaslui, telefon 0235/481.081, interior 104.

Apply for this Job