Asistent medical, infirmieră, inspector specialitate, spălătoreasă (4 posturi) – Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din AradAsistent medical, infirmieră, inspector specialitate, spălătoreasă (4 posturi)

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Arad

29 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, astfel:

• 1 post asistent medical debutant – perioadă nedeterminată:
autorizaţie de libera practică;
disponibilitate la program de lucru în ture (12 cu 24), inclusiv munca de noapte;
abilităţi utilizare calculator, cel puţin nivel mediu;
fără condiţii de vechime.

• 1 post infirmieră – perioadă nedeterminată:
studii generale;
disponibilitate la program de lucru în ture (12 cu 24), inclusiv munca de noapte;
fara condiţii de vechime.

• 1 post inspector de specialitate gr I – perioada nedeterminată la Compartimentul achiziţii:
studii superioare tehnice de lungă durată, cu diplomă de licenţă;
vechime minimum 9 ani şi 6 luni în specialitatea funcţiei;
abilităţi utilizare calculator, cunoştinţe utilizare platforma SEAP.

• 1 post spălătoreasă – perioadă nedeterminată:
studii generale
fără condiţii de vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Pentru data limită exactă vă rugăm sa luați legătura cu Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Arad;
 • 21 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 iulie 2017, ora 13:00: proba practică;
 • 21 iulie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Arad, Calea Bodrogului, nr. 2, Judeţul Arad, telefon: 0257/211.020.

Apply for this Job