Asistent medical, infirmieră, economist IA (7 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din BraşovAsistent medical, infirmieră, economist IA (7 posturi)

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov

30 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează :

• 1 post contractual vacant de asistent medical studii post liceale – medicină generală, la Bloc naştere, minimum 1 an vechime în funcţia de asistent medical;
• 2 posturi contractual vacante de asistent medical principal, studii post liceale – medicină generală, la Secţia ATI, minimum 5 ani vechime în funcţia de asistent medical, curs de transfuzii absolvit;
• 1 post contractual vacant de asistent medical studii post liceale – medicină generală, la Staţia Sterilizare, fără condiţii de vechime;
• 1 post contractual vacant de infirmieră, studii generale, curs de infirmieră absolvit, la Secţia Neonatologie TI, fără condiţii de vechime;
• 1 post contractual vacant de infirmieră, studii generale, curs de infirmieră absolvit, la Bloc operator, minimum 5 ani vechime în funcţia de infirmieră;
• 1 post contractual vacant de economist IA – şef serviciu – Serviciul financiar-contabil, diplomă de licenţă în specialitatea serviciului, minimum 6 ani şi 6 luni vechime în funcţia de economist, minimum 2 ani vechime în specialitatea serviciului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
  • 21 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  • 24 septembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov, str. G. Bariţiu nr. 36, Judeţul Braşov, telefon 0368/202.011.

Apply for this Job