Asistent medical, infirmieră, brancardier şi registrator medical (52 posturi) – Spitalul Clinic Colentina din BucureştiAsistent medical, infirmieră, brancardier şi registrator medical (52 posturi)

Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • Secţia Neurochirurgie – 1 post asistent medical generalist; 1 post asistent medical principal; 1 post infirmieră;
 • Bloc Operator Neurochirurgie – 1 post infirmieră;
 • Secţia A.T.I I – 1 post asistent medical generalist; 5 posturi brancardier;
 • Secţia A.T.I. Chirurgie – 1 post asistent medical generalist; 1 post infirmieră; 1 post registrator medical;
 • Secţia A.T.I. II -1 post infirmieră;
 • Secţia Clinică Medicină Interna I – 1 post asistent medical generalist;
 • Secţia Clinică Medicină Internă II – 1 post infirmieră; 1 post registrator medical;
 • Secţia Clinică Medicină Internă III – 2 posturi de asistent medical generalist;
 • Camera de Gardă Medicină Internă – 1 post brancardier;
 • Secţia Urologie – 1 post asistent medical generalist; 1 post asistent medical principal; 1 post infirmieră; 1 post brancardier;
 • -Bloc Operator Urologie – 1 post infirmieră;
 • Secţia Clinică Cardiologie – 1 post asistent medical generalist; 1 post infirmieră; 2 posturi brancardier; 1 post registrator medical;
 • Compartiment de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale – 1 post asistent medical generalist;
 • Compartiment Pneumologie – 2 posturi de asistent medical generalist;
 • Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post asistent medical generalist; 1 post brancardier;
 • Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie I – 1 post infirmieră;
 • Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie II – 1 post brancardier;
 • Secţia Clinică Neurologie I – 1 post brancardier;
 • Secţia Clinică Neurologie II- 2 posturi infirmieră;
 • Secţia Clinică Chirurgie Generală – 1 post infirmieră; 1 post registrator medical;
 • Bloc Operator Chirurgie Generală – 1 post brancardier;
 • Bloc Operator Secţia Clinică Chirurgie – 1 post infirmieră;
 • Secţia Reumatologie – 1 post infirmieră;
 • Compartiment Endoscopie – 1 post infirmieră;
 • Fişier Ambulator – 1 post registrator medical;
 • Nucleul de Gastroenterologie – 1 post asistent medical stagiar/debutant;
 • Nucleul de Cardiologie – 1 post statistician medical;
 • Nucleul de Dermatologie – 1 post statistician medical; 1 post registrator medical.
 • Şi pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, timp parţial, a următorului post vacant – Nucleul de Gastroenterologie 1 post statistician medical 1/2 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist (PL):
  • diplomă de absolvire a scolii sanitare postliceale; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R vizat pentru anul în curs; asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs; aviz psibiatric/psihologic pentru a profesa în domeniu; 6 luni vechime în specialitate;
 • asistent medical stagiar/debutant(PL):
  • diplomă de absolvire a scolii sanitare postliceale; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R vizat pentru anul în curs; asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs; aviz psihiatric/psihologic pentru a profesa în domeniu;
 • asistent Medical Principal (PL):
  • diplomă de absolvire a scolii sanitare postliceale; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R vizat pentru anul în curs; asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs; examen pentru obţinerea gradului de principal; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; aviz psihiatric/psihologic pentru a profesam domeniu;
 • infirmieră:
  • diplomă sau adeverinţă studii generale; curs de calificare profesională infirmieră – program naţional de pregătire a infirmierelor, 6 luni în activitate;
 • brancardier:
  • diplomă sau adeverinţă studii generale, fără vechime;
 • registrator medical, statistician medical:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii, atestat curs operare PC, 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2017: proba scrisă;
 • 29 august 2017: proba interviu/practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Colentina din Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 19 – 21, sectorul 2, telefon 021/319.17.80, 40 021-3174785.

Apply for this Job