Asistent medical, infirmier, îngrijitoare, economist IA, tehnician aparatură medicală (10 posturi) – Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman", BârladAsistent medical, infirmier, îngrijitoare, economist IA, tehnician aparatură medicală (10 posturi)

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, Bârlad

20 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, Bârlad, cu sediul în Str. Republicii nr. 300, județul Vaslui organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

• 1 post de asistent medical la Secția Psihiatrie, cu diplomă de bacalaureat și diplomă de școală postliceală sanitara.
• 1 post de asistent medical La Secția A.T.I., cu diplomă de bacalaureat și diplomă de școală postliceală sanitară.
• 1 post de asistent medical la Compartimentul Nefrologie, cu diplomă de bacalaureat și diplomă de școală postliceală sanitară.
• 1 post de infirmier la Secția A.T.I. cu școală generală, curs de infirmier și minimum 6 luni vechime în funcție.
• 1 post de infirmier la Compartimentul Nefrologie cu școală generală și curs de infirmier.
• 1 post de infirmier la Compartimentul Ortopedie Traumatologie cu școală generală și curs de infirmier.
• 1 post de îngrijitoare la Secția Psihiatrie cu școală generală.
• 1 post de îngrijitoare la Ambulator Integrat cu școală generală.
• 1 post de economist IA la Serviciul R.U.N.O.S. cu diplomă de licență în specialitate economică și minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
• 1 post de tehnician aparatură medicală principal la Serviciul Tehnic cu diplomă de școală postliceală sanitara ori echivalentă și minimum 10 ani vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iunie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 iunie 2019, proba practică;
 • 20 iunie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, Bârlad, cu sediul în Str. Republicii nr. 300, județul Vaslui, tel. 0235/416.440, fax 0235/413.303, e-mail spitalul.municipal.barlad@gmail.com.

Apply for this Job