Asistent medical generalist, infirmieră (9 posturi) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din BucureștiAsistent medical generalist, infirmieră (9 posturi)

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 post de asistent medical generalist (PL) – Compartimentul O.R.L.;
• 1 post de asistent medical generalist debutant (PL) – Compartimentul O.R.L.;
• 4 posturi de asistent medical generalist (PL) – Secția Chirurgie Pediatrică – Compartimentul Oftalmologie;
• 3 posturi de infirmieră (G) – Secția Chirurgie Pediatrică – Compartimentul Oftalmologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist (PL):
nivel studii – diplomă de școală sanitară post liceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul de exercitare a profesiei, în termen;
adeverință de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., conform Hotărârii nr, 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.;
poliță asigurare malpraxis în termen;
minimum 6 luni vechime în specialitate, pentru posturile de asistent medical generalist (PL);
fără cerință de vechime în specialitate, pentru postul de asistent medical generalist debutant (PL).

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de infirmieră:
nivel studii – școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, sau
curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
minimum 6 luni vechime în activitate (de infirmieră).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2019, ora 13:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 02 mai 2019, ora 13:00: proba scrisă;
 • 09 mai 2019, ora 13:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti, bd. Basarabia nr. 21, sectorul 2, telefon: 031/413.67.00, interior 953.

Apply for this Job