Asistent medical generalist debutant (3 posturi) – Unitatea Militară 02534 IaşiAsistent medical generalist debutant (3 posturi)

Unitatea Militară 02534 Iaşi

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02534 Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist debutant, studii postliceale – 3 posturi:

• 1 post la Cabinetul chirurgie generală – Ambulatoriu integrat;
• 1 post la Secţia clinică chirurgie generală;
• 1 post la Compartimentul ortopedie si traumatologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 – Condiţii de studii : să deţină titlul oficial de asistent medical generalist, studii post liceale/sau titluri oficiale echivalate conform legii şi să fie autorizat să desfăşoare această profesie conform legii.

 • Condiţii de vechime în specialitate: –
 • Stare de sănătate: fişă de aptitudine pentru ocupaţia asistent medical generalist, (COR 325901) cu menţiunea – apt;
 • Cunoştinţe minime de operare PC, Windows şi Excel (introducere date);

Condiţii specifice:

 1. nivelul de acces la informaţii clasificate aferent funcţiilor este secret de serviciu, este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 2. spirit de iniţiativă, abilităţi de comunicare orală şi scris, lucru în echipă, meticulozitate, rezistenţă la stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iulie 2017, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 august 2017, ora 10.00: proba practică;
 • 16 august 2017, ora 10.00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Unității Militare 02534 Iaşi, str. Gen. Berthelot H.M., nr. 7-9, telefon: 0232/266.269, interior 113, 170.

descarca: ANUNT-CONCURS-posturi@gov.ro-ASISTENTI-MEDICALI-2017.doc 115KB DOC

Apply for this Job