Asistent medical generalist – Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon“ din GalaţiAsistent medical generalist

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon“ din Galaţi

29 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon“ cu sediul în Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • minimum 1 an experiență profesională ca asistent medical generalist cu contract de muncă sau contract de voluntariat sau echivalent parțial cu studii postliceale;
 • experiența profesională ca voluntar se va dovedi de certificatul de voluntar și raportul de voluntariat completate conform Legii nr. 78/2014;
 • în adeverința de la O.A.M.G.M.A.M.R. se va preciza perioada legală în care a exercitat profesia ca voluntar cu aviz de libera practică;
 • se considera continuitate și experiență în activitatea profesională, perioada ra care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au desfigurat activitate de voluntariat confatm legii, pe o perioadă de cel puțin 6 luni, continuu, cu normă întreagă 8 h/zi sau echivalent parțial (12 luni cu jumătate de normă – 4 h/zi continuu) a profesiei, în domeniul studiilor absolvite într-o unitate sanitară cu paturi autorizată/sau la S.A.J., conform specializării, cu condiția să se finalizeze cu eliberarea certificatului de voluntar și a raportului de voluntariat, care vor fi înregistrate la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galați – în registrul de evidență al voluntarilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2020, ora 14.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 februarie 2020, ora 09.00 proba scrisă;
 • 26 februarie 2020, ora 09.00 proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon“ din Galaţi. Str. Domnească nr. 160 C, telefon 0236/479.414.

Apply for this Job