Asistent medical generalist (31 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă BrăilaAsistent medical generalist (31 posturi)

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila

8 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist (31 posturi), astfel:

 • Compartiment Hematologie -1 post asistent medical PL;
 • Compartiment Chirurgie Orală Maxilo – Facială – 1 post asistent medical debutant PL;
 • Secţia Pediatrie I -1 post asistent medical PL;
 • Dietetică Pediatrie/Adulţi – 2 posturi asistenţi medicali PL;
 • Ambulaior Cabinet Cardiologie – 1 post asistent medical PR PL;
 • Compartiment Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă – 1 post asistent medical PL:
 • Compartiment Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice – 1 post asistent debutant PL nutriţie şi dietetică;
 • Secţia Neonatologie – 2 posturi asistenţi medicali PR PL;
 • Compartiment Prematuri – 3 posturi asistenţi medicali PL;
 • Secţia ATI III – 1 post asistent medical PR PL;
 • Staţionar Spitalizare Zi -1 post asistent medical debutant PL;
 • Camera dc gardă – Corp B Ortopedie – I post asistent medical debutant PL;
 • Sterilizare – Corp D -1 post asistent medical PR PL;
 • Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală -1 post asistent medica! de radiologie PL şi 2 posturi asistenţi medicali de radiologie debutanţi;
 • Laborator Analize Medicale – 1 post asistent medical de laborator PR PL;
 • Serviciul de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale -2 posturi asistenţi PR PL de igienă;
 • Cabinet Oncologie Medicală -1 post asistent medical PL şi 1 asistent medical debutant PL;
 • Cabinet Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice – 1 post asistent medical debutant PL;
 • Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale – 1 post asistent medical PR PL;
 • Unitatea de Primire Urgenţe – 4 posturi asistenţi medicali PR PL.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistenţi medicali debutanţi PL: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de membru valabil, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.. şi fără vechime;
 • asistenţi medicali PL: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de membru valabil, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
 • asistenţi medicali PR: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de membru valabil, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., 5 ani vechime ca asistent medical şi adeverinţă de grad principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 februarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 2, telefon: 0239/692.222, interior 2174.

Apply for this Job