Asistent medical debutant generalist PL (2 posturi) – Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din BucureştiAsistent medical debutant generalist PL (2 posturi)

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti

16 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante de asistent medical debutant, generalist (PL) (2 posturi) – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2019, ora 13:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 31 mai 2019, ora 10:00: testarea psihologică ;
 • 04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 iunie 2019, ora 10:00: proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Institutului Naţional de Boli lnfecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, telefon 021/20.10.980, interior 3055.

Apply for this Job