Asistent medical comunitar – Primăria Comunei PodariAsistent medical comunitar

Primăria Comunei Podari

18 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1301/19.09.2017,

Primăria Comunei Podari, cu sediul în comuna Podari, Str. Dunării nr. 67, judeţul Dolj, anunţă amânarea concursului conform H.G. nr.286/2011 pentru ocuparea postului contractual vacant: asistent medical comunitar, din cadrul Compartimentului Activităţi sociale şi de stare civilă, organizat iniţial:

 • proba scrisă în data de 25.09.2017, ora 10.00;
 • proba de interviu în data de 28.09.2017, ora 10.00,

astfel:

 • proba scrisă în data de 17.10.2017, ora 10.00;
 • proba de interviu în data de 23.10.2017, ora 10.00.

Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1222/29.08.2017, pagina 8, cod 110.510. Restul anunţului rămâne neschimbat. (Anunțul va rămâne activ pe site până pe data de 25 septembrie 2017).

Primăria Comunei Podari, Judeţul Dolj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical comunitar, din cadrul Compartimentului activităţi sociale şi de stare civilă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent al unei forme de învăţământ superior finalizată cu diplomă de licenţă sau postliceale în specialitatea: asistent medical generalist, asistent medical de
  obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medico-social, asistent de ocrotire, conform O.M.S.F. nr. 66/2002;
 • este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu certificat vizat la zi;
 • domiciliul în Comuna Podari sau în imediata vecinătate a comunei;
 • nu necesită vechime în câmpul muncii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2017, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare cu privire la documentele aferente concursului, tematica şi bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Podari, str. Dunării nr. 67, Judeţul Dolj telefon 0251/339.155.

Apply for this Job