Asistent medical, asistent medical principal și muncitor II bucătar – Spitalul Orăşenesc NovaciAsistent medical, asistent medical principal și muncitor II bucătar

Spitalul Orăşenesc Novaci

19 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Novaci, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de:

 1. asistent medical Compartimentul CPU;
 2. asistent medical principal Compartimentul sterilizare;
 3. muncitor II bucătar Bloc alimentar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical – Compartimentul CPU:
  • diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani m specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr, 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul Studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar eu durata de 5 ani sau echivalare de studii;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • asistent medical principal – Compartimentul Sterilizare:
  • diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994. inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii;
  • examen pentru obţinerea gradului de principal;
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
 • muncitor II bucătar – Blocul alimentar:
  • diplomă de absolvire a şcolii generale;
  • certificat de calificare pentru meseria de bucătar;
  • 3 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • asistent medical – Compartimentul CPU și asistent medical principal – Compartimentul Sterilizare:
  • 10 august 2017, ora 09:00– proba scrisă;
  • 17 august 2017, ora 09:00– proba interviu.
 • muncitor II bucătar – Blocul alimentar:
  • 10 august 2017, ora 12:30– proba scrisă;
  • 17 august 2017, ora 12:30– proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, cu sediul în Novaci, str. Gruiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/466.482, interior 112.

Apply for this Job