Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” din BucureştiAsistent medical (2 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” din Bucureşti

14 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție, vacante de:

 1. asistent medical – radiologie – Laboratorului radiologie – imagistică medicală II (CT, RMN);
 2. asistent medical principal – radiologie – Secţiea radioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical – radiologie – Laboratorului radiologie – imagistică medicală II (CT, RMN):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea radiologie;
  • certificat de membru OAMGMAMR – specialitatea radiologie, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical radiologie) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical radiologie);
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: minim 6 luni vechime în specialitate – radiologie (să nu deţină gradul profesional de asistent medical principal).
 • asistent medical principal – radiologie – Secţiea radioterapie:
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea radiologie;
  • certificat de membru OAMGMAMR – specialitatea radiologie, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: minim 5 ani vechime în specialitate – radiologie (să  deţină gradul profesional de asistent medical principal);
  • adeverinţă grad principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 martie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • asistent medical – radiologie – Laboratorului radiologie – imagistică medicală II (CT, RMN)
  • 05 aprilie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
  • 11 aprilie 2017, ora 08.30: proba practică;
  • 18 aprilie 2017, ora 08.30: proba interviu.
 • asistent medical principal – radiologie – Secţiea radioterapie:
  • 05 aprilie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
  • 11 aprilie 2017, ora 12.00: proba practică;
  • 18 aprilie 2017, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” din Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sectorul 1, telefon 021/319.30.51 – 61 interior 1138

Apply for this Job