Asistent de cercetare ştiinţifică – Universitatea „Dunărea de Jos“ din GalaţiAsistent de cercetare ştiinţifică

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

29 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent de cercetare ştiinţifică – cod COR 213301 expert ecolog -1 post – 8 ore/zi (normă întreagă), perioadă determinată 47 de luni – Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu, proiect de cercetare ştiinţifică cu titlul: „Implementarea şi exploatarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica restaurării şi conservării bunurilor culturale’’ – IMPLEMENT contract nr, 55PCCD1/2018.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – doctorand;
 • expericnţă/vcchime – cel puţin 2 ani în proiecte de cercetare a calităţii mediului;
 • Competenţe:
  • cu experienţă în domeniul tehnicii D.O.A.S. dc la sol şi din satelit utilizate îndeterminarea densităţilor verticale de poluanţi atmosferici;
  • cunoştinţe tehnice privind obiecte de patrimoniu şi impactul mediului asupra patrimoniului construit;
  • cunoştinţe tehnice în domeniu! măsurătorilor atmosferice; cunoştinţe în măsurători satelitare pot fi un avantaj:
  • bun utilizator al programelor de scriere tabelare şi calcul matematic: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Maplc, Flirtools+, Copert, Matlab, ArcGis. QGIS, Statistică;
  • bun utilizator al programelor de grafică computerizată: Blender, GIMP, Photoshop, Corel Draw, Insckape etc.;
  • cunoaşterea proceselor chimice şi a fenomenelor de poluare atmosferică;
  • cu experienţă în derularea dc proiecte europene în domeniul mediului;
  • competenţe de comunicare şi lucru în echipă demonstrate prin activităţi/proîecte la care a participat;
  • capacitatea de a lucra independent şi în echipă multidisciplinarâ;
  • cunoaşterea unei limbi străine: limba engleză nivel el.
  • cunoştinţe solide de limba română, probate cu certificat de competenţă lingvistică (valabilitatea acestuia este de 2 ani de la data emiterii), pentru persoanele care nu au cetăţenie română.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 septembrie 2018, ora 09.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

elaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi cu sediul în Galaţi, Str. Domnească nr. 47, de telefon 0336130126.

Apply for this Job