Asistent de cercetare științifică (ACS) – Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, județul IlfovAsistent de cercetare științifică (ACS)

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, județul Ilfov

26 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent de cercetare științifică (ACS) în cadrul Laboratorului de „Genetică, Ameliorare, Reproducție”, specializarea reproducție.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, cu media de absolvire de cel puțin 8.00;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel de utilizare/documentare;
 • nu se solicită vechime în activitatea de cercetare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul I.C.D.C.B. Balotești din comuna Balotești, șos. București-Ploiești, km. 21, județul Ilfov, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.
 • 13 ianuarie 2021, începând cu ora 10.00: proba scrisă și proba interviu.

Dosarele pentru concurs trebuie să conțină următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concura, semnată de candidat;
 2. curriculum vitae semnat de candidat;
 3. copie act de identitate;
 4. copie certificat de naștere;
 5. copii de pe: diploma dc bacalaureat; diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă sau de pe atestatul de recunoaștere a diplomei; diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului;
 6. copii de pe diplomele cursurilor postuniversitare, a cursurilor de specializare și/sau perfecționarea profesională;
 7. lista de lucrări științifice semnată de candidat;
 8. lista proiectelor de cercetare la care participă sau a participat candidatul;
 9. asumarea răspunderii, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referi la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals în conformitate cu Legislația în vigoare;
 10. copie de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe registrul general de evidență a salariaților și copie legalizată de pe adeverința/adeverințele traduse privind activitatea de cercetare-dezvoltare desfășurată în străinătate;
 11. copie de pe certificatul de căsătorie în cazul în care candidatul și-a schimbat numele prin căsătorie;
 12. cazierul judiciar;
 13. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 14. Documentele se vor prezenta și în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, Șoseaua București-Ploiești km 21, județul Ilfov, telefon 021/350.10.26.

Apply for this Job