Asistent de cercetare științifică (3 posturi) – Universitatea „Valahia“ din TârgovișteAsistent de cercetare științifică (3 posturi)

Universitatea „Valahia“ din Târgoviște

7 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea „Valahia“ din Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post de asistent de cercetare științifică în electronică aplicată – cercetare științifică în domeniul proiectării și simulării circuitelor electronice: studii universitare de lungă durată, inclusiv masterat în domeniul inginerie electrică; deținerea titlului de doctor în domeniul inginerie electrică sau a calității de student doctorand în domeniul inginerie electrică; cunoștințe operare/programare calculator (software specific: Spice, Mathlab, programe de proiectare și simulare a circuitelor electrice și electronice); vechime în specialitatea postului – minimum 10 ani în domeniul inginerie electrică, limbi străine cunoscute.

1 post de asistent de cercetare științifică în electromecanică – cercetare științifică în domeniul proiectării și simulării circuitelor și sistemelor micromecatronice și PCB-urilor: studii universitare de lungă durată, inclusiv masterat în domeniul inginerie electromecanică/inginerie electrică: deținerea diplomei de doctor în domeniul inginerie electrică; perfecționări (specializări) – proiectare CAD Catia constituie avantaj; cunoștințe operare/programare calculator (software specific: DipTrace, OrCAD, Labcenter-Proteus, Matlab, MikroC, SolidWorks); vechime în specialitatea postului minim 3 ani în domeniul inginerie electrică, limbi străine cunoscute.

• 1 post de asistent de cercetare științifică în electronică aplicată – cercetare științifică în domeniul celulelor fotovoltaice, modulelor și panourilor fotovoltaice și diseminarea rezultatelor: studii universitare de lungă durată, inclusiv masterat în domeniul inginerie electrică: deținerea diplomei de doctor în domeniul inginerie electrică; perfecționări (specializări) -proiectare CAD Catia constituie avantaj; cunoștințe operare/programare calculator (software specific: Proteus, EagleCad, CircuitPro, Matlab, Arduino & shields, Multisim, AVR programming, sisteme pentru monitorizare și eficientizarea energetică, sisteme de exploatare ale surselor regenerabile de energie etc.); vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani în domeniul inginerie electrică, limbi străine cunoscute.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile se fac la sediul nou al Rectoratului – Registratură, Târgoviște, aleea Sinaia nr. 13, județul Dâmbovița.
Tematica, bibliografia, documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare, se găsesc pe site-ul www.valahia.ro sau la telefon 0245/206101, int. 9013 -BRUS.

Apply for this Job