Artist instrumentist vioară, coregraf, contabil șef, secretar-casier (4 posturi) – Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean IașiArtist instrumentist vioară, coregraf, contabil șef, secretar-casier (4 posturi)

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași

26 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași cu sediul în Iași, Șoseaua Bucium nr. 80, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

• artist instrumentist vioară, S, grad II – I post;
• coregraf, S, grad IA – l post;
• contabil-șef, S, grad II -1 post;
• secretar-casier, M, debutant -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de artist instrumentist – vioară, S, grad II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în muncă de minimum 6 luni;
experiență scenică de cel puțin 1 an în cadrul unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• pentru postul de coregraf, S, grad IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
studii superioare cu specializare în domeniul coregrafic absolvite cu diplomă de licență sau echivalență;
certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, nivel I sau echivalent;
vechime în muncă în domeniul artei coregrafice – minimum 6 ani și 6 luni;
experiență în coregrafia dansului popular românesc;
cunoștințe temeinice de folclor coregrafic românesc.

• pentru postul de contabil-șef, S, grad II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență, specialitate economică sau financiar-contabilă;
vechime în specialitate de minimum 5 ani;
experiență în contabilitate publică de cel puțin 5 ani;
face parte din Corpul Experților Contabili.

• pentru postul de secretar-casier, M debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
abilități operare PC (diplomă a unui curs de Operator PC – introducere și validare date);
nu se solicită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă (secretar-casier și contabil-șef);
 • 18 decembrie 2019, ora 09.00: proba practică (instrumentist vioară și coregraf);
 • 23 decembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului, precum bibliografia de concurs sunt afișate la avizierul instituției și pe site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, din Iași, șoseaua Bucium nr. 80, corp A, etaj 1, județul Iași, telefon: 0332/443.673.

Apply for this Job