Arhitect șef și șef serviciu (2 posturi) – Primăria Municipiului SloboziaArhitect șef și șef serviciu (2 posturi)

Primăria Municipiului Slobozia

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de arhitect şef al municipiului Slobozia şi şef serviciu – serviciul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect sef:
  •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani.
 • sef serviciu – serviciul urbanism:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre domeniile: arhitectură, urbanism sau inginerie civilă,
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

pentru functia publica de arhitect şef
-Lege nr. 188/1999 republicată (r2) privind statutul funcţionarilor publici
-Lege nr. 7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare
-Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
-Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
– Constitutia Romaniei.

pentru functia publica de şef serviciu – serviciul urbanism
-Lege nr. 188/1999 republicată (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
-Lege nr. 7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare
-Ordinul MDRL nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job