Arhitect șef și șef serviciu (2 posturi) – Primăria municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-SeverinArhitect șef și șef serviciu (2 posturi)

Primăria municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

3 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin şi şef serviciu – Serviciul Autorizări, Avizări, Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect şef al municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • şef serviciu – Serviciul Autorizări, Avizări, Urbanism:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie civilă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

pentru functia de arhitect şef al municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severint :
Costituţia României
Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
Legea nr 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata;
Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, actualizata;
Legea nr 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;
H.G. R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. R. 273/1994 privind aprobarea regulametului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente cu modificările şi completările ulterioare.

pentru functia de şef serviciu – Serviciul Autorizări, Avizări, Urbanism
Costituţia României
Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 50/1991 republicată (r2) din 2004, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu modificările ulterioare;
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Ordinul nr. 839/2009 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicată (r2);
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job