Arhitect șef și director executiv (2 posturi) – Primăria Municipiului Aiud, judeţul AlbaArhitect șef și director executiv (2 posturi)

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Aiud, judeţul Alba şi director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect şef al municipiului Aiud, judeţul Alba:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • director executiv – Direcţia Economică:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Arhitect – şef
1. Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărâre de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărâre de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărâre de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
12. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice Şi Locuinţelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Constituţia României, republicată.

director executiv – Direcţia Economică
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job