Arhitect șef, șef birou și șef serviciu (3 posturi) – Primăria Municipiului Hunedoara, judeţul HunedoaraArhitect șef, șef birou și șef serviciu (3 posturi)

Primăria Municipiului Hunedoara, judeţul Hunedoara

15 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Hunedoara, judeţul Hunedoara, şef birou al Biroului urbanism şi şef serviciu – Serviciul buget, finanţe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Hunedoara, judeţul Hunedoara

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect şef – Direcţia amenajare teritoriu, patrimoniu şi urbanism:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau in domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
 • şef birou – Biroul urbanism:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor – specializarea instalaţii pentru construcţii;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • şef serviciu – Serviciul buget, finanţe, contabilitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de ARHITECT SEF DIRECTIA AMENAJARE TERITORIU, PATRIMONIU SI URBANISM
Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Constitutia Romaniei republicată
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de SEF BIROU URBANISM
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Constitutia Romaniei republicată
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de SEF SERVICIU BUGET FINANTE CONTABILITATE
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
Constitutia Romaniei republicată
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job