Arhitect șef – Primăria oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţul MaramureşArhitect șef

Primăria oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat al Registrului Urbaniştilor din România;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografie concurs
Constitutia Romaniei republicata ;
Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata;
Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job