Arhitect şef – Primăria oraşului TăşnadArhitect şef

Primăria oraşului Tăşnad

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate absolvite în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor,cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job