Arhitect șef – Primăria Orașului Slanic MoldovaArhitect șef

Primăria Orașului Slanic Moldova

23 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Slănic Moldova, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile preverilor art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare
-HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată şi actualizată
-Legea nr.50/1991 republicată, actualizată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
-Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
-Ordin nr.839/2009 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii
-HG NR.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente acestora, actualizată
-Legea nr.350/2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismmului
-Legea nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcţii
-Legea nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de architect, republicată
-HG nr.932/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job