Arhitect șef – Primăria oraşului Cisnădie judeţul SibiuArhitect șef

Primăria oraşului Cisnădie judeţul Sibiu

19 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Cisnădie judeţul Sibiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republictă, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordin nr. 34/N/1995 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;
10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea Locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
13. Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job