Arhitect șef – Primăria Orașului CălanArhitect șef

Primăria Orașului Călan

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Călan, judeţul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor în condiţiile prevederilor art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – sediul Instituţiei prefectului judeţului Hunedoara;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 273/1994, actualizată, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.10/1995, actualizată, privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentul de verificare , expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job