Arhitect şef – Primăria Oraşului BălceştiArhitect şef

Primăria Oraşului Bălceşti

24 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al Oraşului Bălceşti, judeţul Vâlcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea Nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea Nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;
3. Legea Nr.215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea Nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;
5. H.G.R Nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea Nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul MDRL Nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.G.R Nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea Nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. H.G.R Nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare, expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
11. Legea Nr.98/2006, privind achizitiile publice;
12. H.G Nr.395/2006, norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru;
13. Legea Nr.24/2007 privind reglementarea si distribuirea spatiilor verzi din intravilanul locatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea Nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job