Arhitect șef – Primăria Municipiului Târgu SecuiescArhitect șef

Primăria Municipiului Târgu Secuiesc

3 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare şi amenajării teritoriului, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici(r2), republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea nr. 7/2004, r1, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici , republicată;
Legea nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, republicare M.of. nr.938/2006;
Legea nr. 350/6.072001, modificată şi completată de Legea nr.289/2006, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului modificată prin O.G. nr. 18/2007;
Hotărîrea nr.525/27.06.1996 (republicată) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
Legea nr.24/2007 privind reglementările şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane(republicare M.of. nr.734/2009;
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009 pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
HGR nr.1739/2006 privind aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
Hotărârea nr.273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job