Arhitect șef – Primăria municipiului Huşi, judeţul Vaslui



Arhitect șef

Primăria municipiului Huşi, judeţul Vaslui

20 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Huşi, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism şi studii de masterat ori postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2.Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul MLPTL nr.839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11.H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora, actualizată;
12.Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordonanţa nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Ordin nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ GM-010-2000;
16. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
17. H.G nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
18. H.G nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job