Arhitect șef – Primăria Municipiului FocșaniArhitect șef

Primăria Municipiului Focșani

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 16 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul nr.839/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;
8. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
10. Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Hotararea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Hotararea Guvernului României nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
13. Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job