Arhitect șef – Primăria Municipiului Baia MareArhitect șef

Primăria Municipiului Baia Mare

10 februarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în condiţiile art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
H.C.L. nr. 164/2014 privind aprobarea Regulamentului Local de Publicitate pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Baia Mare;
H.C.L. nr. 374/2015 privind aprobarea Regulamentului Local de Arhitectură şi Estetică Urbană, privind modul de conformare arhitectural, cromatic şi estetic al faţadelor construcţiilor situate în Municipiul Baia Mare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job