Arhitect șef – Consiliul Județean GorjArhitect șef

Consiliul Județean Gorj

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al judeţului Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în condiţiile art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată (r1);
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (r1);
4.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
7.Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
10.Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată (r1);
14.Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
16.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job