Arhitect șef – Consiliul Județean BuzăuArhitect șef

Consiliul Județean Buzău

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al judeţului Buzău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art. 36 indice 1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • atestat emis de Registrul Urbaniştilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constituţia României din 1991, republicată în 2003 – Monitorul oficial partea I nr. 758/29.10.2003;
-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare-Monitorul oficial partea I nr. 365/2007;
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-Monitorul oficial partea I nr. 525/2007;
-Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-Monitorul oficial partea I nr. 123/2007;
-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 373/2001;
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 933/2004;
-Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată (R3), cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 720/2015;
-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (R2), cu modificările ulterioare – Monitorul oficial nr. 765/2016;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 448/1998;
-Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr.853/2010;
-Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 472/2011;
-Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările si completarile ulterioare – Monitorul oficial nr. 938/2006;
-Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 797/2009;
-Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 856/2002;
-Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare- Monitorul oficial nr. 193/1994;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job