Arhitect şef al oraşului – Primăria Oraşului StrehaiaArhitect şef al oraşului

Primăria Oraşului Strehaia

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
•atestat Registrul Urbaniştilor din România
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
•cunoştinţe de operare /programare pc – nivel mediu

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 septembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC
 • 26 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2.Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, actualizată;
3.Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
4.Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordin nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
10.Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11.H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;
13.H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
14Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job