Arhitect IA (2 posturi) – Institutul Naţional al PatrimoniuluiArhitect IA (2 posturi)

Institutul Naţional al Patrimoniului

16 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de arhitect IA – 2 posturi contractuale vacante în cadrul Secției Monumente Istorice și Peisaje Culturale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile : arhitectură – istoria arhitecturii, conservare și restaurare de arhitectură, istorie și istoria artei;
2. vechime în muncă – minimum 3 ani;
3. vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
4. limbi străine: cunoașterea la nivel de utilizare independentă a limbii engleză (citit, scris, vorbit);
5. cerințe specifice:
a) gradul de îndeplinire a performanțelor,
b) adaptarea la complexitatea muncii;
c) disponibilitate pentru efectuarea de călătorii frecvente, delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în situațiile și condițiile pe care le presupune realizarea proiectelor și activităților specifice;
d) pregătire profesională la nivelul standardelor naționale și internaționale;
e) cunoașterea și aplicarea legislației privind cercetarea, protejarea patrimoniului;
f) capacitate formativă pentru implementarea de proiecte și programe de cercetare;
g) elaborarea și publicarea de materiale de specialitate – volume, studii, articole etc.;
h) stăpânirea unui bagaj de cunoștințe vaste în domeniul patrimoniului cultural imobil;
i) capacitate de a se exprima creator, valorificând datele obținute în arma cercetărilor desfășurate:
j) capacitatea de a comunica și de a transmite mai departe, în diferite forme, rezultatele muncii depuse;
k) limbaj tehnic de specialitate;
l) preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea standardelor profesionale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 mai 2019, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 mai 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 17 mai 2019, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului din București, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4 (în incintă, etaj 2, Secretariat), telefon 021/336.60.73. Toate informaţiile vor fî afişate la sediul şi pe pagina de internet a INP.

Apply for this Job