Arhitect (IA) S – Institutul Naţional al PatrimoniuluiArhitect (IA) S

Institutul Naţional al Patrimoniului

18 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, după cum urmează:

 • arhitect (IA) S – un post contractual vacant – Oficiul Verificare Proiecte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. studii studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea arhitecturare;
2. vechime în muncă – minimum 15 ani;
3. vechime în specialitate – minimum 10 ani;
4. cunoștințe de operare/programare pe calculator; suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau Libre Office); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCAD) și prelucrare imagine (ex. Photoshop) nivel avansat;
5. Cerințe specifice:
cunoașterea temeinică a legislației aplicabile sistemului public în domeniul construcțiilor, inclusiv monumente istorice, al finanțelor publice și al achizițiilor publice: Hotărâre de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Legea ni. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.; Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor,
capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuțiile specifice postului, așa cum sunt definite prin fișa de post, de a accepta și suporta consecințele deciziilor asociate atribuțiilor încredințate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficiențele propriei activități și de a răspunde pentru acestea; atenție sporită pentru detalii;
competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;
disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în țară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 mai 2019, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 mai 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului din București, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4 (în incintă, etaj I, Secretariat), telefon 021/336.60.73. Toate informaţiile vor fî afişate la sediul şi pe pagina de internet a INP.

Apply for this Job