Antrenori și contabil (4 posturi) – Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu MureşAntrenori și contabil (4 posturi)

Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş

6 decembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

 1. antrenor maestru – Compartimentul sport – Secția patinaj viteză;
 2. antrenor senior – Compartimentul sport – Secția ciclism;
 3. antrenor maestru – Compartimentul sport – Secția arte marțiale;
 4. contabil – Compartimentul financiar-contabil I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • antrenor maestru – Secția patinaj viteză:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată în domeniul educației fizice și sportului.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului pentru care se organizează concursul: minimum 5 ani.
  • Experiență profesională în activitatea de antrenor de patinaj viteză: minimum 5 ani.
  • Carnet de antrenor maestru (categoria I) patinaj viteză sau certificat de clasificare profesională disciplina painaj viteză, eliberat de Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.
  • Disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, delegări în țară sau străinătate, program de lucru sâmbăta, duminica și sărbători legale.
  • Alte condiții conform prevederilor Statutului antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.
   • Cunoștințe de operare PC (Microsoft Office, Windows, browser navigare internet).
   • Permis de conducere cat. B.
 • antrenor senior – Secția ciclism:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de scurtă durată în domeniul educației fizice și sportului sau școala de antrenori.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului pentru care se organizează concursul: minimum 5 ani.
  • Experiență profesională în activitatea de antrenor de ciclism: minimum 5 ani.
  • Carnet de antrenor senior (categoria a doua) ciclism sau certificat de clasificare profesională disciplina ciclism, eliberat de Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.
  • Disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, delegări în țară sau străinătate, program de lucru sâmbăta, duminica și sărbători legale.
  • Alte condiții conform prevederilor Statutului antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.
   • Cunoștințe de operare PC (Microsoft Office, Windows, browser navigare internet).
   • Permis de conducere cat B.
 • antrenor maestru – Secția arte marțiale:
  • Cunoștințe de operare PC (Microsoft Office, Windows, browser navigare internet).
  • Permis de conducere cat. B.
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului pentru care se organizează concursul: minimum 5 ani.
  • Experiență profesională în activitatea de antrenor de arte marțiale: minimum 5 ani.
  • Carnet de antrenor maestru (categoria I) arte marțiale sau certificat de clasificare profesională disciplina arte marțiale, eliberat de Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.
  • Disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, delegări în țară sau străinătate, program de lucru sâmbăta, duminica și sărbători legale.
  • Alte condiții conform prevederilor Statutului antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.
 • contabil I:
  • Studii medii economice.
  • Disponibilitate la lucru peste program.
  • Cunoștințe bune de operare în softuri specializate de contabilitate și gestiune; cunoștințe operare PC (Microsoft Office, Windows, browser navigare internet).
  • Vechime în specialitate – minimum 5 ani.
  • Activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice constituie avantaj.
  • Bune abilități de comunicare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 ianuarie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografie posturi antrenor senior și antrenor maestru:

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
 2. Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, actualizată.
 3. H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
 5. H.G. nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.
 6. Legea 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Teoria antrenamentului sportiv.
 8. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.
 9. Legea nr. 122/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în
 10. H.G. nr. 924/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 661/2012, modifică și completează H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
 11. Regulament din 13/09/2001 de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 578 – 14/09/2001.

Bibliografie post contabil I:

 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată.
 2. O.M.F.P. nr. 522/2003, actualizat – Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
 3. Decretul nr. 209/1976 – Regulamentul operațiilor de casă.
 4. Legea nr. 22/1969, actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 5. nr. 2861/09.11.2009 – Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 6. Legea nr. 571/2003, actualizată – privind Codul fiscal.
 7. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice.
 8. Legea nr. 500/2002, actualizată – privind finanțele publice.
 9. Ordinul 1792/2002, actualizat – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.
 10. Ordonanța nr. 81/2003, actualizată, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
 11. Ordin nr. 3471/2008 – Norme metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş, strada Parc Sportiv Municipal nr. 4, Judeţul Mureş, telefon 0265/266.512, e-mail: cs.muresultargumures@mts.ro.

Apply for this Job