Administrator, referent și muncitor (6 posturi) – Primăria Municipiului Medgidia, județul ConstanțaAdministrator, referent și muncitor (6 posturi)

Primăria Municipiului Medgidia, județul Constanța

27 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Medgidia, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Referent, gradul profesional I A, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 2. Administrator, gradul profesional I, vacantă la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 3. Administrator, gradul profesional II, vacantă la Serviciu Patrimoniu și Fond Locativ, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 4. Muncitor, gradul profesional IV, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 5. Muncitor, gradul profesional IV, vacantă la Serviciu Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări-Compartimentul Întreţinere Parcuri, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 6. Muncitor, gradul profesional IV, vacantă la Serviciu Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări-Compartimentul Întreţinere Parcuri, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Referent, gradul profesional I A, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier:
  • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime ȋn muncă minim 15 ani.
 • Administrator, gradul profesional I, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv si Hotelier:
  • minim 12 clase liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat;
  • vechime ȋn muncă minim 10 ani.
 • Administrator, gradul profesional II, vacantă la Serviciu Patrimoniu și Fond Locativ:
  • minim 12 clase liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat.
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacante la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier și la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări-Compartimentul Întreţinere Parcuri:
  • minim 10 clase liceale sau absolvent de școală profesională;
  • vechime ȋn muncă minim 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 decembrie 2019: ora 10.00: proba scrisă pentru funcţiile contractuale de execuţie de referent, gradul profesional I A și administratori, gradele profesionale I și II;
 • 19 decembrie 2019: ora 14.00: proba practică pentru funcţiile contractuale de execuţie de muncitori, gradele profesionale IV;
 • 23 decembrie 2019: ora 10.00 proba interviu pentru toţi candidaţii admiși la probele menţionate mai sus.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, județul Constanța, telefon 0241.814.085.

Apply for this Job