Administrator public și administrator cămin cultural (2 posturi) – Primăria Comunei Ion CreangăAdministrator public și administrator cămin cultural (2 posturi)

Primăria Comunei Ion Creangă

15 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Ion Creangă, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• administrator public al Comunei Ion Creangă, post vacant, studii superioare, durată determinată cu contract de management, normă întreagă, în cadrul Compartimentului Administrator public;
• administrator cămin cultural, din cadrul Compartimentului Cămine Culturale, studii medii, pe durată nedeterminată cu contract individual de muncă, normă întreagă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul de ocupare funcţiei contractuale de administrator public, sunt:
  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum
  9 ani;
  abilitaţi calităţi şi aptitudini: abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la situaţiile neprevăzute, de a evita şi rezolva stările conflictuale, capacitate de analizaşi sinteză, de a lua decizii, etc.
  experienţă minimum 9 ani în funcţii de conducere în următoarele domenii: investiţii, administraţie publică;
  odată cu depunerea dosarului de concurs va depune un proiect de management;

! Pentru redactarea proiectului de management, primarul, prin aparatul de specialitate, pune la dispoziţia candidaţilor informaţii în condiţiile Legii nr. 544 / 2001 privind liberal acces la informaţiile publice.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul de ocupare funcţiei contractuale de administrator la căminul cultural, sunt:
  studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 5 ani;
  abilităţi calităţi şi aptitudini: abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la situaţiile neprevăzute, de a evita şi rezolva stările conflictuale, capacitate de analiză şi sinteză, de a lua decizii, etc.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 martie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 aprilie 2017, ora 10:00 proba scrisă;
 • 17 aprilie 2017, ora 12:00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ion Creangă din Comuna Ion Creangă, Județul Neamț, telefon 0233/780.013.

Apply for this Job