Administrator public – Consiliul Judeţean IalomiţaAdministrator public

Consiliul Judeţean Ialomiţa

18 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante de administrator public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Ştiinţe Economice conform H.G. nr. 376/2016;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 10 ani;
 • experienţă în funcţie de conducere de minimum 7 ani;
 • experienţă în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene care să rezulte din CV.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2017, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 iunie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 19 iunie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, din Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, telefon: 0243/230.200, interior 234.

Apply for this Job