Administrator patrimoniu și bucătar (2 posturi) – Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” din AradAdministrator patrimoniu și bucătar (2 posturi)

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” din Arad

22 ianuarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” din Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator patrimoniu;
 • bucătar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator patrimoniu:
  • nivelul studiilor – superioare;
  • vechime în muncă -10 ani;
  • documente care să ateste nivelul studiilor de economist sau inginer/subinginer.
 • bucătar:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în muncă – 2 ani;
  • dovadă curs bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 februarie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • administrator patrimoniu:
  • 15 februarie 2021, ora 09.00 – proba scrisă;
  • 17 februarie 2021, ora 09.00 – proba practică;
  • 17 februarie 2021, ora 14.000 – proba interviu.
 • bucătar:
  • 15 februarie 2021, ora 09.00 – proba practică;
  • 15 februarie 2021, ora 14.000 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” din Arad, Calea Timișorii nr. 29-31, județul Arad, telefon 0257/287.238.

Apply for this Job