Administrator patrimoniu, muncitor calificat cu atribuţii de fochist și muncitor calificat cu atribuţii de fochist cu 0,5 normă – Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” din BroşteniAdministrator patrimoniu, muncitor calificat cu atribuţii de fochist și muncitor calificat cu atribuţii de fochist cu 0,5 normă

Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” din Broşteni

27 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” din Broşteni, judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. administrator patrimoniu;
 2. muncitor calificat cu atribuţii de fochist;
 3. muncitor calificat cu atribuţii de fochist cu 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator patrimoniu:
  • nivelul studiilor – studii superioare, inginer/subitiginer/ economist (conform Legii nr. 1/2011);
  • nu este necesară vechime în specialitatea specifică postului:
  • abilităţi de operare pe calculator,
  • abilităţi de comunicare, relaţionare şi de lucru în echipă;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
  • capacitatea de a lua decizii eficiente;
  • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor ( mai ales în condiţii de stres);
  • răspunde de inventarul unităţii;
  • efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;
  • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
  • cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
  • constituie un avantaj deţinerea de permis categoria B.
 • muncitor calificat cu atribuţii de fochist:
  • studii medii;
  • nu este necesară vechime în specialitatea specifică postului;
  • deţinerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist sau dovada înscrierii la un curs de calificare (fochist);
  • disponibilitate pentru program de lucru specific postului şi în zilele de sâmbătă şi duminică;
  • efectuează şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii;
  • cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă şi în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi P.S.I.;
  • abilităţi, calităţi, aptitudini: disciplină, punctualitate, responsabilitate, capacitatea de a lucra în echipă, adaptabilitate la situaţii de criză.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 21 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Nicolai Nanu” din Broşteni, judeţul Suceava, telefon: 0230/549.783.

Apply for this Job