Administrator (gestionar) II, muncitor calificat (șofer PSI) I, pompier (3 posturi) – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 425Administrator (gestionar) II, muncitor calificat (șofer PSI) I, pompier (3 posturi)

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 425

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 425 organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 1. Administrator (gestionar) treapta II – 1 post, Compartimentul Financiar Contabilitate;
 2. Muncitor calificat (șofer PSI) treapta I – 1 post, Compartimentul Întreținere – Exploatare;
 3. Pompier – 1 post, Compartimentul Pază – PSI.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 Pentru postul de Administrator( gestionar) treapta II:

a) studii medii în domeniul industrial absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) vechime minimă în muncă: 1 an;
c) vechime minimă în specialitate (gestiune): 1 an;
d) aviz psihologic;
e) cazier judiciar;
f) obţinerea, după promovarea concursului, a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate secrete de stat nivel SECRET.
După angajare se va constitui garanție materială.

 Pentru postul de Muncitor calificat (șofer PSI) treapta I:

a) studii generale şi calificare profesională în domeniul auto/ studii medii;
b) șofer profesionist categoria C;
c) vechime minimă în muncă: 5 ani;
d) vechime minimă în specialitate (șofer): 5 ani;
e) aviz psihologic;
f) cazier judiciar;
g) obţinerea, după promovarea concursului, a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate SECRETE DE SERVICIU

 Pentru postul de Pompier:

a) studii generale și calificare profesională/ studii medii;
b) calificare profesională ca servant pompier;
c) calificare profesională ca agent securitate/pază cu atestat pentru exercitarea ocupației de agent securitate/pază;
d) vechime minimă în muncă: 1 an;
e) aviz psihologic;
f) cazier judiciar;
g) obţinerea, după promovarea concursului, a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate SECRETE DE SERVICIU;
h) obţinerea, după promovarea concursului, a avizului Inspectoratului de Poliție Județean și avizului Serviciului Român de Informaţii, în vederea executării serviciului de pază

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și or interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei din localitatea Bistriţa, str. Mănăstirii nr.7, com. Alexandru cel Bun, jud. Neamţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, Compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi la telefon 0233.241.182. Persoana de contact: Țibulcă Simona.

descarca: Anunt-UT425-concurs-posturi-contractuale-publicare-in-21.12.2018.doc 188KB DOC

Apply for this Job