Administrator financiar S și administrator patrimoniu S (4 posturi) – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din IaşiAdministrator financiar S și administrator patrimoniu S (4 posturi)

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

18 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. administrator financiar (S) în cadrul Direcţiei Financiar Contabile – Birou Financiar – 1 post, poziţia 6 din 7 din statul de funcţii (vechime minimum 3 ani) – normă întreagă;
 2. administrator financiar (S) în cadrul Direcţiei Financiar Contabile – Birou ALOP. BVC – 1 post, poziţia 2 din 4 din statul de funcţii (vechime minimum 3 ani) – normă întreagă;
 3. administrator financiar (S) în cadrul Direcţiei Patrimoniu, Biroul Achiziţii – 1 post, poziţia 10 din 10 din statul de funcţii (cu experienţă) – normă întreagă;
 4. administrator patrimoniu (S) în cadrul Direcţiei Operaţional Administrativă – 1 post, poziţia 3 din 3 din statul de funcţii (cu experienţă) – 2 ore/zi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Administrator financiar (S) în cadrul Direcţiei Financiar Contabile:
  • absolvent (ă) studii superioare economice cu diplomă de licenţă;
  • cunoştinţe privind operare în programe informatice pentru evidenţa contabilă;
  • cunoştinţe bune de operare PC (Excel, Word);
  • bună capacitate de realizare a unor analize, sinteze;
  • disponibilitate de a lucra cu program prelungit;
  • abilitaţi de lucru în echipă, seriozitate, toleranţă, calm şi bunăvoinţă în conversaţie, dinamism, capacitate de organizare, de coordonare a activităţilor şi rigurozitate în luarea deciziilor.
 • Administrator financiar (S) în cadrul Direcţia Patrimoniu, Birou Achiziţii:
  • absolvent (ă) studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • experienţa în achiziţii constituie avantaj;
  • curs de calificare „expert achiziţii publice”; utilizator PC (SEAP, MS Office, Internet Explorer), cunoaşterea şi utilizarea altor programe informatice reprezentă un avantaj;
  • bun cunoscător al legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (Legeanr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, H.G. nr. 395/2016 – norme metodologice pentru Legea nr. 98/2016);
  • spirit organizatoric, spirit analitic, seriozitate, conştiinciozitate profesională, disciplină, spirit de echipă, disponibilitate la program prelungit, sociabilitate.
 • Administrator patrimoniu (S) în cadrul Direcţiei Operaţional Administrativă:
  • absolvent (ă) studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • să deţină diplomă de absolvire a cursului „Ofiţer Protecţie Date cu Caracter Personal”;
  • cunoştinţe bune de operare PC (Excel, Word);
  • bună capacitate de realizare a unor analize, sinteze;
  • disponibilitate de a lucra cu program prelungit;
  • abilităţi de lucru în echipă, seriozitate, toleranţă, dinamism, capacitate de organizare, de coordonare a activităţilor şi rigurozitate în luarea deciziilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 iulie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 16 iulie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, strada Universităţii nr. 16, telefoanele: 0232/301.661, 0232/301.879, 0232/301.670.

Apply for this Job