Administrator financiar – Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din BucureștiAdministrator financiar

Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din București

15 octombrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de administrator financiar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent învățământ universitar de profil (economic);
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 4 ani în sistemul bugetar;
 • cunoștințe privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • cunoștințe referitor la finanțarea unităților de învățământ pe baza costului standard/elev;
 • cunoștințe privind planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
 • cunoștințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice;
 • cunoștințe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 • cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC, cunoaștere program PROSYS, D.U.S AL, FOREXEBUG, SICAP, SBIR);
 • abilități de relaționale – comunicare cu întreg personalii] unității de învățământ;
 • disponibilitate pentru munca în echipă;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • disponibilitate pentru desfășurarea de activități în weekend.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 octombrie 2020, ora 10.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 noiembrie 2020: proba practică, interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare: la sediul Muzeului Banatului Montan din Reşiţa, Str. Gheorghe Tăttărescu nr. 1, sectorul 3, Judeţul Caraş-Severin, telefon: 021/324.48.90.

Apply for this Job