Administrator de sistem – Ministerul Comunicațiilor și Societății InformaționaleAdministrator de sistem

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

4 septembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale organizează, la sediul său din București, Bulevardul Libertății nr. 14, sectorul 5, concurs pentru ocuparea pe perioada determinată de 10 luni, a unui post contractual vacant de administrator de sistem, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE“ SITUE, după cum urmează:

• 1 post administrator de sistem – vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale, din care ramura – științe economice din care domeniul de studii cibernetică și statistică sau informatică economică; din domeniul fundamental științe inginerești din care domeniul de studii – inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, mecatronică și robotică; precum și din domeniul fundamental matematică și științe ale naturii din care ramura de studii domeniul informatică.
 • Cunoștințe și abilități profesionale: administrare sisteme Windows/ Linux/ Unix, administrare baze de date (ex. MYSQL/ORACLE/DB2), cunoștințe de SQL, cunoștințe soluții virtualizare (ex. VMWare/RedHat/Hyper-V), instalări de temeai, apache, cunoștințe soluții SAN, soluții stocare RAID, soluții backup, echipamente active cu management, cunoștințe Active Directory/DHCP/DNS, cunoștințe de rețelistică, LAN/WAN, TCP/IP, DNS, DHCP, VPN.
 • Cunoștințele se vor demonstra prin prezentarea de certificări relevante și/sau prin experiența dobândită din participarea în proiecte. Participarea la un proiect care să fi implicat utilizarea Security Assertion Markup Language (SAML)/experiență într-un proiect european transfrontalier constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 septembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sectorul 5, telefon 021/313.55.35.

Apply for this Job